تمرین برای فصل چهارم

از طریق گوگل هکینگ پرسش های زیر را انجام داده و تصویر مرورگر را ارسال کنید جستجوی تمام pdf هایی از سایت هایی که در url آن کلمه e commerce 2020 باشد. جستجوی برای تمام مطالبی که در آن کلمه…

ادامه مطلب