کلیپ ایده های ارائه شده برای کسب و کار – درس تجارت الکترونیک

کلیپی از ارائه های هنرجویان هنرستان های شهید بهشتی و کتابچی کاشان درس تجارت الکترونیک فصل اول : ایده پردازی برای کسب و کار