تمرین getway در میکروتیک

در فیلم آموزشی زیر تمرین گت وی و روت لیست ها را در میکروتیک داریم.طبق تصویر زیر شبکه ای درنظر گرفته ایم: همان طور که در تصویر مشخص شده است طبق تنظیمات انجام شده پینگ از روتر اول به سوم…

ادامه مطلب