پژوهش – درس تجارت الکترونیک (بهشتی)

پژوهش – درس تجارت الکترونیک دستورالعمل برای هر موضوع انتخابی بایستی محتوای پژوهشی خویش را در قالب pdf یا slides یا کلیپ آماده کرده و ارسال کنید و در زمان تعیین شده در کلاس آن را، ارائه کنید. سرورهای ابری…

ادامه مطلب

پژوهش – درس تجارت الکترونیک (کتابچی)

پژوهش – درس تجارت الکترونیک دستورالعمل برای هر موضوع انتخابی بایستی محتوای پژوهشی خویش را در قالب pdf یا slides یا کلیپ آماده کرده و ارسال کنید و در زمان تعیین شده در کلاس آن را، ارائه کنید. سرورهای ابری…

ادامه مطلب

فیلم های آموزشی نصب وراه اندازی سیستم های رایانه ای-پودمان سوم

http://computer.gam3.medu.ir/

فیلم های آموزشی نصب وراه اندازی سیستم های رایانه ای-پودمان دوم

http://computer.gam3.medu.ir/

فیلم های آموزشی نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای -پودمان اول

http://computer.gam3.medu.ir/

فیلم های آموزشی تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی-پودمان سوم

http://computer.gam3.medu.ir/

فیلم های آموزشی تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی-پودمان دوم

http://computer.gam3.medu.ir/